பொசல் Posal eBook ´ Paperback

?? பெண் ஒரு வித ஏக்கத்துடனும் நினைவுகளைப் பத்திரப்படுத்தும் கவனத்துடனும் சொல்லும் கதைகள் காதலையும் உறவுகளையும் பற்றிப் புரிந்துகொள்ள முயலும் சிரிப்பையும் சிறு அழுகையையும் ஊட்டும் வாய்பிளந்து நோக்கும் புதிர.

பொசல் Posal eBook ´ Paperback

[PDF / Epub] ☀ பொசல் Posal Author Kavitha Sornavalli – Army-of-northern-virginia.co தான் பிறந்து வளர்ந்த ஊரையும் அதன் ஆற்றையும் கடவுள்களையும் வீடுகளையும் வீதான் பிறந்து வளர்ந்த ஊரையும் அதன் ஆற்றையும் கடவுள்களையும் வீடுகளையும் வீட்டை ஆண்டபடி வியப்பூட்டும் கதைகளைச் சொல்லும் பெண்களையும் அவர்கள் உணவு படைத்த விதங்களையும் நெரிசலான நகர்ப்புறத்தில் வாழ வந்துவிட்ட ஒர?.

பொசல் Posal eBook ´ Paperback

பொசல் Posal eBook ´ Paperback

பொசல் epub posal epub பொசல் Posal PDF?? பெண் ஒரு வித ஏக்கத்துடனும் நினைவுகளைப் பத்திரப்படுத்தும் கவனத்துடனும் சொல்லும் கதைகள் காதலையும் உறவுகளையும் பற்றிப் புரிந்துகொள்ள முயலும் சிரிப்பையும் சிறு அழுகையையும் ஊட்டும் வாய்பிளந்து நோக்கும் புதிர.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *